Превоз на опасни товари по въздуха за пощенски служители – 1-дневно обучение

Въведение –

Транспортното законодателство съдържа регулации относно превоза на опасни товари които се отнасят за всички видове транспорт. Като цяло тези регулации забрняват превоза по поща на опасни товари, но съществуват млки изключения. Изключенията за превоз по въздуха на опасни товари с пощенски пратки са договорени на международно ниво между Международната Организация за Цивилна Авиация (IKAO) и Всемирния Пощенски Съюз (UPU).

Много страни са приели тези стандарти като свое законодателство и са въведени изисквания за приемане и обработване на опасни товари в пощенските пратки. Тези страни няма да приемат пратки, които не са в съответствие с международните стандарти.

Това обучение ще Ви запознае с генералната философия и процедурите свързани с транспорта по въздух на разрешените опасни товари в пощенските пратки. То е базирано на следните документи:

“Технически инструкции за безопасен превоз на опасни товари по въздуха” публикувано от Международната Организация за Цивилна Авиация (ИКАО);

Правилник на Международната организация за въздушен транспорт (ИАТА) за превоз на опасни товари по въздуха;

“Пощенски правила за пратки, Член 16, Приемливи Радиоактивни Материали, Инфекциозни Субстанции, Литиеви Клетки и Литиеви Батерии” публикувани от Всемирния Пощенски Съюз.

Базиран на актуалното издание на Правила за превоз на опасни товари на ИАТА, това обучение отговаря напълно на всички законодателни изисквания за професионални умения на пощенските служители в зависимост от категорията отговаряща на техните служебни задължения.
Курса е разработен в 3 варианта съгласно изискванията на таблица 1.5.С от
Правилника на Международната организация за въздушен транспорт (ИАТА) за превоз на опасни товари. Това са:

Курс за квалификация –категория А- предназначен за служители на пощите ангажирани с приемането на пратки съдържащи опасни товари
Курс за квалификация –категория В- предназначен за служители на пощите ангажирани с приемането на пратки несъдържащи опасни товари
Курс за квалификация –категория С- предназначен за служители на пощите ангажирани с обслужването, складирането и товаренето на пощенски пратки

Тези курсове съдържат практически упражнения и завършват с изпит. Успешно завършилите обучението ще получат сертификат със съответната категория.

Съдържание на курса –

В зависимост от програмата и изискванията за съответните категории в курса са включени следните модули:

1. Общи положения
2. Ограничения
3. Класификация
4. Маркиране и етикетиране
5. Документация
6. Приемане на пратки с опасни товари
7. Складиране и товарене
8. Действия при аварийна ситуация

За кого е предназначен –

Обучението е предвидено за служителите на пощата и в зависимост от професионалните задължения както следва:
– категория А- предназначен за служители на пощите ангажирани с приемането на пратки съдържащи опасни товари
– категория В- предназначен за служители на пощите ангажирани с приемането на пратки несъдържащи опасни товари
– категория С- предназначен за служители на пощите ангажирани с обслужването, складирането и товаренето на пощенски пратки

Предварителни изисквания –

Няма такива

Цели на курса –

Целите на курсовете са обучаемите да добият умения за разпознаване на опасните товари, да познават Конвенцията на Всемирния Пощенски Съюз, да откриват скрити опасни товари, да познават условията при които разрешените опасни товари могат да се транспортират по пощата и необходимата за целта документация, да разбират процедурите за приемане на пратки съдържащи опасни товари и да изпълняват правилно действията в аварийни ситуации.

Продължителност на курса –

1 ден – Учебният ден започва в 09.00 и завършва в 17.00, Като има предвидени почивки за кафе и обяд.
* Продължителността на обучението зависи от категорията на служителите и може да варира от 5 учебни часа до 2 учебни дни

Download PDF Enquire